Close
Alışveriş sepetinizde ürün yok.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar
çerçevesinde imzalanmıştır.
A.‘ALICI’; (sözleşmede bundan sonra "ALICI” olarak anılacaktır) Müşteri olarak
http://ayyayinlari.com alışveriş sitesine üye olan yada üyeliksiz alışveriş yapan kişi.
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
B. ‘SATICI’; (sözleşmede bundan sonra "SATICI” olarak anılacaktır)
AD- SOYAD:  ayyayinlari.com/
ADRES:   Strazburg Caddesi No: 44 / 7 Sıhhiye / Çankaya / ANKARA
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde
sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme
yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler
karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
“BAKAN”; Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
“BAKANLIK”; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
“KANUN”; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
“YÖNETMELİK”; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
“HİZMET” Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen
mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
“SATICI”; Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal
sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
“ALICI’; Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan
veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
“SİTE”; www.ayyayinlari.com
“SİPARİŞ VEREN”; Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep
eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

“TARAFLAR”; SATICI ve ALICI’yı,
“SÖZLEŞME”; SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
“MAL”; Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere
hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda
siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile
ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli
Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini
düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler
güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar
ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: ayyayinlari.com
Adres: Strazburg Cad. No 44/7 SIHHİYE - ÇANKAYA – ANKARA
Telefon: +90312 2293373
E-posta: info@ayyayinlari.com
5. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
7.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli,
rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından
kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince
inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler
güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar
ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda
gösterilmiştir.
Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil)
Kargo Tutarı
Toplam :
Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslimat tarihi
Teslim şekli
7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
8. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte
teslim edilecektir.
9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,
satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu,
elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön
Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin
kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi
verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat
bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’
nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında

belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa
teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve
varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim
etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam,
standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi,
hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni
göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı
bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün
tedarik edebilir.
9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması
halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği
tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde
toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda
teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi
ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü
teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi
ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız
kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans
kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3
gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların
borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir
sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,
durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal
edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat
süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan
talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın
nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten

ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI
tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI,
SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına
yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya
iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem
süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu
tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra
kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve
diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer
yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı
bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik
yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek;
ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim
almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı
kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması
veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin
güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve
iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut
kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz
etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine
kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde
karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair
bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle
uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten
tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine
riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde,
doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı
bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel
ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için,
başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca,
üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus,
truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan
ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine
ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı
sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi
desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir
garanti niteliği taşımamaktadır.
9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye
işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin
hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk
alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine
uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
10. CAYMA HAKKI
10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün
kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört)
gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk
üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma
hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre
sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden
önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma
hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya
aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini
peşinen kabul eder.
10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli
taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu
sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri
çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün
faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile

birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş
iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte
eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre
içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek
ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa
veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin
etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne
uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI
sorumlu değildir.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya
limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim
miktarı iptal edilir.
11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri
gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj
malzemeleri, gıda,tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son
kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI
tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun
olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği
ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar
dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında
ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses
veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme
ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI
tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca
Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan
hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir
yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner,

kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş,
bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde,
kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini
ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili
banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan
talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde,
ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını
ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
13. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda
belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici
işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici
mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri
2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem
heyetlerine,
c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile
3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru
yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
14. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu
sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi
öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay
alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
SATICI: ayyayinlari.com
ALICI:
TARİH: 31.01.2019